ابق آمنا وبصحة جيدة خلال هذه العاصفة الشتوية

DHTI

 • آیا در مواجهه با مسائل مشکل دارید؟

 • آیا مضطربید؟

 

اگـر جـواب شـما مثبـت اسـت، شـما تنهـا نیسـتید .

همـه هـر از گاهی احسـاس اضطراب میکننـد. ولی با این حال برخـی افراد میگویند

اکثـر مواقـع احسـاس اسـترس میکنند. با اینکه اسـترس همیشـه چیز بدی نیسـت

ولی اسـترس زیاد میتواند روی سلامتی شـما تاثیر بگذارد. 

 

چه چیزی باعث استرس میشود؟

اسـترس زمانـی پدیـدار میشـود کـه شـما احسـاس کنیـد نیازهـای مربـوط به یک

موقعیـت و یـا برنامـه، بـه حـدی زیـاد اسـت کـه مدیریـت کـردن آن امـکان نـدارد.

اسـترس میتوانـد حتـی بـا رویدادهـای روزانـه نیـز ایجـاد شـود از قبیل:

 • مدیریت کردن درخواستها و نیازها در سر کار یا مدرسه

 • مدیریت کردن مشکالت طوالنی مدت سالمتی

 • مواجهه با نابرابریها

 • مدیریت کردن روابط 

 

اسـترس میتوانـد در واکنـش بـه یـک رویـداد یـا موقعیـت خـاص نیـز ایجاد شـود.

رویدادهـا و اتفاقـات زندگـی چـه مثبت و چـه منفی میتواند اسـترس آفرین باشـند

بـه ویـژه آنهایـی که شـامل تغییـرات عمده در مسـیر روتین زندگی شـما باشـد. در

اینجـا بـه برخـی نمونه هـا اشـاره میکنیم:

 • تغییرات در روابط

 • تغییرات در محل و نوع سکونت

 • مرگ یک دوست یا عضو خانواده

 • از دست دادن شغل یا منبع درآمد دیگر

آیا شما نشانههای استرس را تجربه میکنید؟

اسـترس میتوانـد روی بدن، رفتارها، احساسـات و افکار شـما تاثیر بگـذارد. در اینجا

به نشـانههای معمول اسـترس اشـاره میکنیم:

 • تغییرات در بدن شما

 • انقباض ماهیچهها

 • باال رفتن ضربان قلب و تنفس

 • سردردها

 • مشکل در خوابیدن

 • خستگی مفرط

تغییرات در رفتارهای شما

 • دوری گزیدن از بقیه

 • احساس بیقراری و ناآرامی کردن

 • سیگار کشیدن، نوشیدن مشروبات الکلی یا مصرف مواد مخدر بیشتر از حد معمول

 • دوری از موقعیتهایی که از نظر شما استرسزا است

 

تغییرات در احساسات شما

 • احساس نگرانی یا سردرگمی کردن

 • احساس عصبانیت یا آزردگی

 • احساس خستگی یا ناامیدی

 • احساس اینکه نمیتوانید با مسائل روبرو شوید

 

تغییرات در افکار شما

 • دشواری در تمرکز، به یاد آوردن یا تصمیمگیری

 • از دست دادن اعتماد به نفس

 • داشتن دیدگاه منفی نسبت به خود یا زندگیتان

 

استرس و بیماری

توانایی ما برای کنار آمدن با استرس و مدیریت سطوح استرس ما به شدت بر سلامت جسمانی ما تأثیر می گذارد. استرس مداوم می تواند خطر بیماری و بیماری را افزایش دهد. برخی از اثرات طولانی مدت استرس عبارتند از:

 • سردردهای تنشی و میگرن

 • مشکلات روحی و روانی

 • مشکلات قلبی جدی

 • مشکل در تنفس

 • شرایط پوست و مو

 • افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2

 • مشکلات باروری

 

آیا استرس میتواند چیز خوبی باشد؟

گاهی اوقات استرس میتواند تاثیر مثبتی روی افکار، احساسات،

رفتارها و واکنشهای بدن شما داشته باشد. اگر شما استرس

را به عنوان یک چالش یا چیزی در نظر بگیرید که برای غلبه

بر آن باید تالش کنید، میتواند نتایج مثبتی داشته باشد.

استرس میتواند انگیزهای برای تالش بیشتر شما باشد. اگر

شما در برابر استرس، رفتارهای سالم از خود نشان دهید که

باعث بهبود شرایطتان میشود، این امر میتواند آثار مثبتی

برای شما داشته باشد. شما حتی در برابر برخی آثار منـفی،

میتوانید آثــار مثبـــت اســـترس را نیز تجــــربه کـــنید. 

 

روی کاری که میتوانید انجام دهید تمرکز کنید

معموال در بیشتر موقعیتها کاری هست که شما بتوانید برای مدیریت کردن استرس انجام دهید

در برابر تمایل خود برای تسلیم شدن یا فرار کردن از مشکالت مقاومت کنید زیرا این گزینهها در دراز مدت باعث

بدتر شدن استرس میشود.

 

 • احساسات خود را مدیریت کنید

احساس ناراحتی، خشم یا ترس در مواجهه با استرس، امری طبیعی است.

 سعی نکنید احساساتتان را خفه کنید. سعی کنید با استفاده از صحبت کردن یا نوشتن، احساسات خود را بیان

کنید.

 

 

 • به دنبال دریافت کمک باشید

دریافت کمک اجتماعی از بقیه افراد، مفید است به ویژه زمانی که به تنهایی نمیتوانید با مسائل روبرو شوید. خانواده،

دوستان، همکاران و متخصصان سالمت میتوانند منابع خوبی برای کمک باشند. 

 

 

 • روی جنبههای مثبت متمرکز شوید

این یکی از سختترین کارها در زمان رویارویی با استرس است. حتی در برخی موارد، غیرممکن نیز به نظر میرسد. تمرکز زیاد روی

جنبههای منفی باعث افزایش استرس شما شده و از انگیزه شما برای بهبود امور میکاهد.

 

 

 • یک برنامه اجرایی درست کنید 

یکی از بهترین شیوهها برای کاهش استرس، حل مسائل مربوط به جنبههای موقعیتی است که در کنترل شما قرار دارد.

سعی کنید یک مشکل استرسزا را به بخشهای کوچکتر قابل مدیریت، تقسیم کنید.

درباره بهترین روش حل یک مسئله فکر کنید. شما ممکن است با تعلیق برخی از وظایف خود، روی مسئله اصلی متمرکز شوید یا

اینکه تصمیم بگیرید برای اقدام، منتظر بهترین زمان و مکان شوید. 

 

 • خود مراقبتی

مراقبت از خود در شرایط پر استرس، کار دشواری میتواند باشد ولی خود مراقبتی به شما در رویارویی موثر با امور کمک میکند.

کلید خود مراقبتی این است که به دنبال کارهای کوچکی باشید که هر روز میتوانید برای کمک به بهتر شدن روحیهتان انجام دهید.

در اینجا برخی فعالیتهای خودمراقبتی را که میتوانید انجام دهید معرفی میکنیم. میتوانید به فعالیتهای دیگری که میتواند به

شما کمک کند نیز بیاندیشید.

 

 •  در طول روز برای حفظ انرژیتان، غذاهای سالم بخورید و مقادیر زیادی آب بنوشید.

 • سعی کنید به صورت مرتب ورزش کنید.

 • سعی کنید از مصرف الکل یا مواد خودداری کنید.

 • تکنیکهای ریلکسیشن از قبیل مدیتیشین یا یوگا را تمرین کنید.

 • سعی کنید میان تفریحات و کار توازن برقرار کنید زیرا کار زیاد باعث خستگی مفرط میشود.

 • برای فعالیتهایی که از آنها لذت میبرید از قبیل سرگرمیها یا فعالیتهای دیگر وقت بگذارید.

 • شبها خوب بخوابید. 

 

شما همچنین میتوانید منابع زیر را نیز برای دریافت کمک یا اطالعات بیشتر بررسی کنید:

 • 24/7 Behavioral Health Services Department: (800) 491-9099

 • Crisis Text Line: Text RENEW to 741741

 • Crisis Support Services Suicide Prevention: (800) 309-2131

 • Crisis Support Services Text Line: Text "safe" to 20121

 • Nationwide Hotline : (800) 273-TALK or (800) 273-8255